مراقبت های پس ار درمان ایمپلنت

بهتر است تا ۲۴ ساعت بعد از جراحی استراحت نمایید.

روز اول غذای سرد، نرم و سبک میل نمایید.

تف نکنید و در صورت نیاز به آرامی آب دهان خود را تخلیه نمایید.

داروهای تجویز شده توسط دندانپزشک را طبق دستور استفاده نمایید و از مصرف خود سرانه دارو بپرهیزید.

روز اول دهان را شستشو ندهید.

مشروبات الکلی مصرف نکنید.

اگر از بیهوشی در جراحی استفاده شده به هیچ وجه رانندگی نکنید.

بعد از هـر وعـده غذا با احتیـاط مسـواک زده و دهان خود را شستشو دهید.

در صورت تجویز دهانشـویه کلرهگزیدین، نخست مسـواک زده سپس

دهـان را با آب نمک رقیـق و گرم شستشو داده، آن گاه به مدت ۳۰ ثانیه

دهانشویه را در دهان قرقـره نموده و بعـد از بیـرون ریختن آن تـا ۳۰

دقیقـه، نوشیدنی یا غذا میل ننماییـد.

در صورتی که پروتز متحـرک دارید تا ۳ هفته از آن استفاده نکنید.

چنانچه از بخیه غیر قابل جذب استفاده شده است ، ۷ تا ۱۰ روز بعد برای

کشیدن بخیه ها به کلینیک مراجعه نمایید.

تا یک هفته از فعالیت های سنگین بدنی و ورزشی بپرهیزید.

تا یک هفته سیگار نکشید.

از زمـان جراحـی ایمپلنـت معایناتی برای بیمار در نظر گرفته می شود

که میبایست آن ها را رعایت کنید. زمان معاینات به این شرح می باشد:

هفتـه اول پـس از زمـان جراحـی به جهـت معاینـه و کشیـدن بخیه ها

معاینـات بعـدی با صلاحدید جراح انجام خواهد شد.