مراقبت پس از درمان درمان ریشه

مراقبت پس از درمان درمان ریشه

تا ۲ ساعت از خوردن غذای سفت با دندان درمان

شده خودداری شود .

تا ۲۴ سـاعت از سمـت دیگــر دهـان بـرای خـوردن غـذا

استفاده شود .

آنتـی بیوتیـک و داروی تجویـز شـده توسـط دندانپزشک

کامل و سر ساعت استفاده شود .

بـه علـت شکننـده بـودن دنـدان عصـب کشـی شـده ،

احتمـال نیـاز به روکـش زیـاد می باشـد، لـذا قبـل از

روکش با احتیاط از دندان استفاده شود .

شـایـان ذکـر اسـت کـه همـه درمـان هـای پزشکـی بـا

درصـدی از شکسـت همـراه اسـت ، کـه بـه علـت شـرایط

خاص این درمان ، این درصد تقریبا بالا می باشد .

بـرای چنـد روز پس از اتمـام درمان ( میانگین ۱۰ ر وز ) ممکن

  اسـت سـطح روی دنـدان کوتـاه یا بلنـد به نظـر برسـد . بـه

طـوری که ایجـاد درد نمایـد. ایـن درد هـا در روز هـای اولیـه

(  ۲  تـا  ۳ روز اول ) بیشتـر بـوده و به صـورت درد هـای

خـود بـه خـود ، ضربـان دار و حساسیـت دنـدان خـود را

نشـان می دهـد . پـس از این مـدت به تدریج کمتـر شده و در

نهایـت کامـلا از بیـن مـی رود.