دکتر حامد شیرزاد

جراح – دندانپزشک

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشگاه علوم پزشکی تهران
dr2