دکتر سید حمیدرضا رحیمی

دندانپزشک عمومی

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشگاه آزاد اصفهان (مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی)
849328943284