دکتر رضا نجف زاده

متخصص درمان ریشه

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تهران (مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی)
  • دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران (مقطع تخصصی درمان ریشه)
dr16