دکتر علیرضا صالحی

جراح – دندانپزشک

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشگاه علوم پزشکی تهران
dr1