دکتر مهرنوش رضوان

متخصص جراحی لثه

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران(مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی)
  • دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی قزوین(مقطع تخصصی جراحی لثه)
dr3