دکتر فریبا پهلوانی

جراح – دندانپزشک

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی
84932889493284