Slide پروتز های متحرک متکی بر ایمپلنت

پروتز های متحرک متکی بر ایمپلنت

اوردنچرها پروتز های متحرکی هستند که بعضی از مشکلات آنها با وجود ایمپلنت حل شده است ، بدین صورت که ابتدا تعداد دو الی چهار پایه ایمپلنت در فک پایین یا بالا گذاشته میشود و پروتز متحرک بر پایه ی آنها ساخته می شود .

کلیه ی مزایای پروتز متحرک را دارد ولی با این تفاوت که اولاً هنوز این پروتز، پروتز متحرک هست و باید بیمار برای تمیز کردن آن پروتز را خارج کند و مجدد در دهان بگذارد و از آن استفاده کند ولی مشکلات لق بودن پروتزهای متحرک و تکان های مکرر آن حین خوردن غذا یا حتی گاهاً هنگام صحبت کردن با وجود ایمپلنت ها بطور کامل بر طرف  می شود .

فهرست